Hình thang là gì? Công thức tính diện tích hình thang


  Hình thang là gì?

  Hình thang là tứ giác mà có hai cạnh đối diện song song

  Tính chất hình thang?

  Tính chất góc: Hai góc kề một cạnh bên của hình thang có tổng bằng 1800 ( nằm ở vị trí trong cùng phía của hai đoạn thẳng song song là hai cạnh đáy)

  Tính chất về cạnh:

  - Hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau thì hai cạnh bên sẽ song song và bằng nhau.

  - Hình thang có hai cạnh bên song song thì hai cạnh bên bằng nhau, hai cạnh đáy bằng nhau.

  - Đường trung bình của hình thang là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh bên của hình thang

  Tính chất đường trung bình: đường trung bình của hình thang thì song song với hai đáy và bằng nửa tổng hai đáy.

  Có những loại hình thang nào? Công thức tính diện tích mỗi dạng hình thang?

  "Muốn tính diện tích hình thang

  Đáy lớn, đáy bé ta đem cộng vào

  Nhân với chiều cao, chia đôi lấy nửa

  Thế nào cũng ra"

  - Hình thang thông thường:


  - Hình thang vuông: là hình thang có một góc vuông, 1 cạnh bên vuông góc với hai đáy cũng chính là chiều cao của hình thang đó.

  - Hình thang cân: là hình thang có hai góc kề một cạnh đáy bằng nhau.

  Công thức tính chu vi hình thang?

  Hình thang là 1 tứ giác, nên chu vi hình thang sẽ bằng tổng 4 cạnh của tứ giác đó.

  P = a + b + c + d

  Trong đó:

  P là ký hiệu chu vi.

  a, b là hai cạnh đáy hình thang.

  c, d là cạnh bên hình thang.